นักศึกษา

รุ่นที่ ๔๕

นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่ ๔๕

 

image001 image003 image005 image007
น.อ.กฤษณพล เถื่อนคำ น.อ.ก้องเกียรติ อารีรักษ์ น.อ.เกรียงไกร ศรีเสน น.อ.เกษม จิตต์สุพร น.อ.คมกริช นิตยสุทธิ์ น.อ.คิดควร สดับ
image013
น.อ.ฉัตรชัย แก้วประยูร นายชนะ ทัดท่าทราย น.อ.ชนาถ วงศ์ตลาดขวัญ น.อ.ชเนนทร์ สุขวารี น.อ.ชลอ บรรจงปรุ น.อ.ชัยนาท ผลกิจ
image031
น.อ.ชัยพฤกษ์ ธรรมาธร น.อ.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท น.อ.ณพดล ชาวไชย น.อ.ณรงค์ชัย คงแก้ว น.อ.ดนัย สินธุชัย
น.อ.เดชา วามะสิงห์ น.อ.ทศพร เนตรหาญ น.อ.ธานี สินธวาชีวะ น.อ.นิมิต ใคร่กระโทก น.อ.บวงสรวง บุนนาค น.อ.บุญเลิศ เทียนทอง
น.อ.บุญเลิศ ปีกขุนทด นาย บุญเลิศ สนใจ น.อ.ประภาส สอนใจดี น.ส.ปัญญารัตน์ ทองจิตติ น.อ.พรพิบูล สุวรรณ พ.อ.พีระพงศ์ ไชยศรี
นาย พีระพล บีกขุนทด น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ นาย ภาคภูมิ มีอุดร น.อ.ภูมิชัย เหมหงษา น.อ.มงคล ตั้งสุณาวรรณ น.อ.เมธินทร์ ทรงชัยกุล
นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร น.อ.วชิระ เริงฤทธิ์ น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ น.อ.วันชัย พึ่งเจียม น.อ.วันชัย ร่มลำดวน น.อ.วัลลภ ประสงค์กิจ
น.อ.วิทยา ถำอุทก ร.น. น.อ.วิวัฒน์ นิลจุลกะ น.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก น.อ.ศรสิต กีรติพล พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ น.อ.สมเกียรติ สุกางโฮง
น.อ.สมชาย แก้วเวชบุตร พ.อ.สมชาย ภัทรพัลลภ น.อ.สมประสงค์ สิงหกลางพล น.อ.สมพร ตรีราภี น.อ.สมัญญา วิยะกัน น.อ.สหพล สุขพานิช
น.อ.สันติ ชื่นอารมย์ น.อ.สุกษม สุขเกษม น.อ.สุธี จันทรพันธุ์ น.อ.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี น.อ.สุภาพ เพิงมาก น.อ.สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล
 
น.อ.สุรชาติ ภาณุวรรณ น.อ.สุรฤทธิ์ กิจจาทร น.อ.อดิเรก สุวคนธ์ น.อ.อดิศักดิ์ อุตตมธนินทร์ น.อ.อภิชาติ วรภมร ร.น.
พ.ต.อ.อำนาจ บุญเหลือง
         
น.อ.อำพัน หน่องพงษ์          
Our website is protected by DMC Firewall!